Vad räknas som höginkomsttagare, medelinkomsttagare och låginkomsttagare?

Martin Blohm
Martin Blohm

Du har säkert hört talas om begreppen höginkomsttagare, medelinkomsttagare och låginkomsttagare förut. Men var går egentligen inkomstgränsen för de olika kategorierna? I den här texten förklarar vi detta samt diskuterar mer ingående kring medel- och medianinkomsten i Sverige.

Medelinkomst Sverige 2023

Statistik kring medellönen i Sverige uppdateras vid jämna mellanrum av Statistiska Centralbyrån (SCB) och ger allmänheten kunskap om vad människor som är folkbokförda i Sverige tjänar i genomsnitt. Information kring medelinkomsten i landet kan bland annat ge dig insikter om din egen lönesituation och hur din inkomst står sig gentemot genomsnittet. Det kan exempelvis vara bra att se över lönestatistik inför ett lönesamtal för att ge dig ett bra utgångsläge och ett underlag för dina argument.

I den senaste publikationen gällande medellön från SCB (2023) framkommer det att den totala medelinkomsten i Sverige är 41 500 kronor per månad. För kvinnor var medellönen 40 500 och för män 42 600. Detta resultat är alltså baserat på undersökningar för år 2022.

⁠Lönestatistik kan även skilja sig åt en hel del för olika branscher och därmed är det särskilt relevant att se över ditt specifika verksamhetsområde. Senare i texten tar vi upp statistik kring ett urval av branscher och diskuterar mer kring vilka parametrar som kan påverka inkomststatistiken.

Hur beräknas medelinkomst?

Att räkna ut medellön görs genom att summera alla deltagares inkomster för att sedan dividera summan med antal personer som medverkar. Du får då alltså ut en genomsnittssumma som representerar gruppen i fråga. 

Ett enklare räkneexempel: Om 20 personer deltar i undersökningen och har en sammanlagd inkomst på 400 000, betyder detta alltså att medelinkomsten är 20 000. 

400 000 / 20 = 20 000

Medianinkomst Sverige 2023

Det kan vara lätt att förväxla medelinkomst och medianinkomst men utfallet av de två räknesätten kan skilja sig åt en hel del. Ofta ger även medianvärdet en mer rättvis bild över hur löneläget i landet ser ut. Enligt SBC (2023) är den totala medianinkomsten i Sverige 38 800 kronor per månad. För kvinnor var medianlönen 38 700 och för män 40 100. Även denna statistik är publicerad år 2023 och avser lönestatistik från år 2022.

Hur beräknas medianinkomst?

Vid beräkning av medianinkomst ställs samtliga inkomster som finns med i undersökningen mot varandra och den mittersta lönen är den som utgör medianinkomsten.

Exempel: I undersökningen deltar 5 personer med månadsvisa inkomster på 40 000, 35 000, 25 000, 20 000 och 15 000. Av dessa fem månadsinkomster är det 25 000 som hamnar i mitten. Medianinkomsten i denna undersökning blir alltså 25 0000.

Skulle det vara så att det är ett jämnt antal deltagare som deltar i undersökningen, är det inte möjligt att en ensam inkomstsumma blir den mittersta. Här blir det istället två summor som befinner sig i mitten. Dessa två summor adderas för att sedan divideras med 2.

Exempel: I denna undersökning deltar 6 personer med månadsinkomster på 40 000, 35 000, 30 000, 25 000, 20 000 och 15 000. Här blir det alltså summorna 30 000 och 25 000 som hamnar i mitten. När dessa adderas och divideras med 2 får vi ut värdet 27 500, vilket alltså är medianvärdet i denna undersökning.

30 000 + 25 000 = 55000 | 55000 / 2 = 27500

Vad räknas som höginkomsttagare?

Det är inte helt enkelt att sätta en tydlig gräns för höginkomst. Som tidigare nämnt i texten finns det olika sätt att räkna på lönestatistik. Det finns även olika sätt att se på vad som är inkomstgränsen för att betraktas som höginkomsttagare i Sverige.

Ett vanligt sätt att beräkna huruvida någon är höginkomsttagare är att gå efter den statliga inkomstskatten. I Sverige behöver du betala högre skatt ju mer du tjänar. Detta kallas för progressiv skatt och innebär att de som har hög inkomst i högre utsträckning ska bidra till samhällets välfärd. Gränsen för statlig inkomstskatt är 613 900 (bruttoinkomst) per år, vilket blir en månadsvis inkomst på 51 158 kronor.

När räknas man som höginkomsttagare 2023?

Det går att påstå att alla som har en månadslön på 51 158 kronor är att betrakta som höginkomsttagare utifrån den statliga inkomstskatten under året.

Det går dock även att se på gränsen för höginkomsttagare på flera sätt än utifrån den statliga inkomstskatten. Det är även vanligt att titta på den procentandel som tjänar mest i landet. Här brukar “topp 10%” definieras som höginkomsttagare. År 2021 tjänade denna grupp som minst 52 000 kronor i månaden

Vad räknas som en medelinkomsttagare

Rent krasst är en medelinkomsttagare någon som lönemässigt befinner sig mellan låginkomsttagare och höginkomsttagare. Medelinkomsttagare utgörs av den största gruppen människor i landet, då kategorin är baserad på landets genomsnittsinkomst. Precis som att det inte är helt lätt att definiera vad gränsen går för en höginkomsttagare är det även svårt att tydligt dra en gräns för vad som utgör en medelinkomsttagare.

Ett sätt att definiera en medelinkomsttagare är att exempelvis jämföra inkomsten med medianinkomsten i landet och utifrån detta dra slutsatser kring om du kategoriseras som medelinkomsttagare eller inte. Som nämnt ovan är medianinkomsten i Sverige 38 800 per månad.

Låginkomsttagare – vilken lön?

Det som är vanligast att utgå från när man tittar på låginkomsttagare är medianlönen. Tjänar en person mindre än 50 % av landets medianinkomst, anses denna vara låginkomsttagare. Likt att definiera en höginkomsttagare, går det även här att tillämpa det procentuella perspektivet. Alltså att den grupp människor som tillhör de 10% som tjänar minst i landet är att kategorisera som låginkomsttagare.

Det är alltså svårt att konkret svara på vad inkomstgränsen för en låginkomsttagare går särskilt med tanke på den föränderliga medianlönen i landet.

Vad påverkar lönestatistiken?

Det finns många parametrar som påverkar din nuvarande inkomst samt din löneutveckling. Nedan listar vi några viktiga punkter som statistiskt sett har stor betydelse för att din lön ska bli så hög som möjligt. Visserligen behöver inkomststatistik inte helt stämma överens med verkligheten, utan syftar snarare till att ge en generell bild.

  • Eftergymnasial utbildning: Personer med eftergymnasial utbildning tenderar att i genomsnitt ha högre inkomst än de utan. Likaså visar studielängden vara en ytterligare påverkande faktor.
  • Branschtillhörighet: Vilken bransch du är verksam inom visar också sig vara en avgörande parameter som påverkar din inkomst.
  • Socioekonomisk bakgrund: Saker som dina föräldrars inkomst och annat som rör din ekonomiska och miljömässiga bakgrund visar sig också ha en direkt koppling till din inkomst. Idag är det inte lika vanligt att prata om klasstillhörighet men det är mer eller mindre detta som avses med denna punkt.
  • Kön: Trots att Sverige är att betrakta som ett jämlikt samhälle på många sätt, finns det trots detta tydliga löneskillnader mellan kvinnor och män. 

Vi hoppas att texten har gett svar på vad som utgör en hög-, medel- och låginkomsttagare och hur mycket man i genomsnitt tjänar i Sverige.

Relaterade inlägg

Vad är skuldsanering och hur fungerar det?

Skuldsanering är en lösning hos Kronofogden som syftar till att underlätta för svårt skuldsatta personer att betala av sina skulder och därmed öka förutsättningarna att bli skuldfri inom en förutbestämd tidsram. Läs mer om skuldsanering här!

Martin Blohm
Martin Blohm
Vad händer om man inte kan betala sitt lån?

Som låntagare är det viktigt att vara medveten om vad som kan hända om du inte har möjlighet att betala ditt lån. Läs mer om hur påföljderna kan se ut och ta del av våra bästa råd kring hur du kan förbättra din situation i ett sådant läge.

Martin Blohm
Martin Blohm
Känns det omöjligt att få lån? Så ökar du dina chanser

Att inte bli beviljad lån kan kännas jobbigt och ibland till och med hopplöst. Att få avslag på sin låneansökan kan bero på en rad olika anledningar men de flesta går att göra någonting åt. Läs mer om du kan förbättra dina chanser att få ditt lån beviljat.

Martin Blohm
Martin Blohm