Försäkring

Trygghetsförsäkring

Vår trygghetsförsäkring är en frivillig gruppförsäkring som hjälper dig att betala dina fasta kostnader som exempelvis lån, hyra, el etc. om du blir ofrivilligt arbetslös eller sjukskriven. För att teckna försäkringen måste du uppfylla alla anslutningskrav. Försäkringen erbjuds av Klara Lån i samarbete med Maiden. Teckningen av trygghetsförsäkringen har inget inflytande på kreditbeslutet.

När kan trygghetsförsäkring utnyttjas?

För att få en fullständig beskrivning av försäkringens innehåll rekommenderar vi att du läser igenom villkoren för försäkringen.

Här är några exempel när den kan utnyttjas:

Vid tillfällig arbetsoförmåga och ofrivillig arbetslöshet

 • Vid tillfällig arbetsoförmåga eller ofrivillig arbetslöshet under mer än 30 dagar kan den försäkrade ersättningen lämnas från och med den 15: e dagen av arbetslöshet eller arbetsoförmåga i upp till 12 månader.

Vid sjukhusvistelse

 • Om du blir inlagd på sjukhus oavbruten under minst 14 dagar lämnas en engångsersättning ur försäkringen.

Vem kan ansluta sig till försäkringen?

För att teckna vår trygghetsförsäkring behöver du uppfylla följande villkor:

 • Du har fyllt 18 år men inte 67 år,
 • Du har vid tiden för ansökan varit tillsvidareanställd eller egenföretagare under en sammanhängande tid av minst sex månader och med enarbetstid om minst 17 timmar per vecka,
 • du är fullt arbetsför,
 • du är bosatt och folkbokförd i Sverige och har rätt tillsocialförsäkringsförmåner från svensk försäkringskassa vid behov,
 • och du har vid tiden för ansökan inte kännedom om något varsel om uppsägning eller kommande arbetslöshet.

Hur kan jag teckna er trygghetsförsäkring?

För att teckna vår trygghetsförsäkring kan du kontakta oss på kundtjänst. Förutsättning är att du uppfyller alla anslutningskrav och villkoren. Vänligen kontakta Klara Lån kundservice på kundservice@klaralan.se eller 020-0430830 om du har frågor rörande försäkringen.

Vad täcker försäkringen inte?

 • Du får inte ersättning enligt försäkringen i händelse av sjukdom, sjukhusvistelse, besvär, skada eller funktionsnedsättning om symptomen varit synliga eller har funnits innan försäkringen började gälla, även om en diagnos eller orsak inte kunnat fastställas förrän efter det att försäkringen trädde i kraft.
 • Ersättning betalas inte vid arbetsoförmåga eller sjukhusvistelse som beror på psykisk sjukdom eller besvär, stressrelaterad sjukdom såsom depression eller stressreaktion.
 • Du får ingen ersättning enligt försäkringen i händelse av arbetsoförmåga eller sjukhusvistelse som börjar under kvalifikationstiden (30 dagar).
 • Försäkringen beviljar inte ersättning för deltidsarbetslöshet eller arbetslöshet till följd av ett tidsbegränsat kontrakt, provanställning, projektanställning eller säsongsarbete. Ersättningen betalas inte heller ut vid uppsägning på grund av misskötsel eller vid arbetslöshet på grund av egen uppsägning.
 • Du får ingen ersättning enligt försäkringen i händelse av ofrivillig arbetslöshet som börjar under kvalifikationstiden (90 dagar) eller om uppsägningen erhållas under kvalifikationstiden.

Vem är försäkringsgivaren?

Försäkringsgivare är Maiden General Försäkrings AB, org-nr: 516406-1003
⁠⁠Mailbox 683, 114 11 Stockholm

Hur anmäler jag skadan/utnyttjar jag försäkringen?

På uppdrag av försäkringsgivaren hanteras all skadereglering av Sedgwick Sweden AB. Du behöver snarast möjligt underrätta Sedgwick skriftligen med ditt ersättningskrav. Du anmäler din skada på skadeanmälan webbformulär. Du kan även beställa en skadeblankett från Sedgwick på telefonnummer 08-98 33 60 eller e-post ppi@se.sedgwick.com.

Dokument – Trygghetsförsäkring

Klara Lån Trygghetsförsäkring Försäkringsvillkor

Klara Lån Trygghetsförsäkring För- och Efterköpsinformation

Produktfaktablad

Dataskyddspolicy