Dödsbo med skulder – hur funkar det?

Martin Blohm
Martin Blohm

Vid dödsfall kan det uppstå många frågetecken, inte minst när det kommer till den avlidna personens tillgångar och eventuella skulder. Här benar vi ut vad som egentligen gäller när en avliden person efterlämnar skulder och vilket eventuellt ansvar du som anhörig har.

Vad innebär ett dödsbo?

Ett dödsbo utgörs av samtliga skulder, tillgångar och tillhörigheter som finns kvar efter en avliden person. Dödsboet blir per automatik en så kallad juridisk person och kan därmed äga både tillgångar och inneha skulder trots att det inte utgörs av en fysisk person.

Ett dödsbo kan naturligtvis inte ta egna beslut kring hur tillgångar och skulder ska hanteras och fördelas. Det blir istället upp till personer med arvsrätt, ofta anhöriga, som blir ansvariga för att dödsboets tillgångar och skulder hanteras på ett korrekt sätt. Detta givet att det inte finns något testamente där fördelningen av tillgångarna specificeras på ett annat sätt.

Fördelningen av tillgångarna listas i en så kallad bouppteckning som registreras hos Skatteverket. När detta är genomfört och registrerat, kommer dödsboet att kunna avvecklas.

Själva fördelningen av tillgångarna bland dödsboets delägare benämns som arvskifte och hur tillgångarna fördelas är helt och hållet upp till dessa personer. Om det endast finns en delägare i dödsboet behöver inte ett arvsskifte genomföras, utan dödsboet uppstår att existera när väl bouppteckningen registreras.

Vem betalar skulder i ett dödsbo?

När det kommer till eventuella skulder i dödsboet, betalas dessa av med hjälp av de tillgångarna som finns att tillgå. Detta gör att tillgångar du som arvtagare möjligen har förväntat dig att ärva, istället behöver användas för att betala av skulderna. Du som delägare i ett dödsbo har ett ansvar att de eventuella skulderna som är möjliga att betala med dess tillgängliga tillgångar, också genomförs.

Vad händer om ett dödsbo har skulder som är större än dess tillgångar?

Ibland kan det vara så att dödsboets skulder är högre än de tillgångar som finns att tillgå. Detta innebär att samtliga tillgångar kommer behöva användas för att betala av så mycket som möjligt av den aktuella skulden. Om det därmed fortfarande finns skulder kvar att betala efter att samtliga tillgångar är använda, kommer dödsboet behöva att försättas i konkurs. Ansökan för konkurs av ett dödsbo görs i tingsrätten.

Detta skulle alltså innebära att tillgångarna som du möjligtvis hade förväntat dig att ärva, istället skulle behöva användas till att betala av dödsboets skulder. Om det skulle tillkomma tillgångar framöver, till följd av exempelvis försäljning av en bostad, och det fortfarande skulle finnas skulder kvar att betala, kommer dessa fortsatt behöva användas för att betala av skulderna.

Hur fungerar avskrivning av skulder i dödsbo?

Om du är säker på att det inte kommer att finnas några möjligheter till att tillgångarna inte kommer att räcka till att betala av dödsboets skulder, kan du istället för en bouppteckning genomföra en så kallad dödsboanmälan. En dödsboanmälan är en förenklad version av bouppteckningen och görs alltså när skulderna är större än tillgångarna och inget arv planeras att delas ut. Genom en dödsboanmälan finns det möjlighet att få de kvarvarande skulderna avskrivna

Kan man ärva skulder?

Nej, du kan inte ärva skulder. Du som delägare i dödsboet kommer därmed inte att bli personligt betalningsansvarig när det kommer till dödsboets skulder. Däremot kommer du som dödsbodelägare ha ansvar för att dödsboet hanterar sina eventuella skulder på ett korrekt sätt.

Betalningsansvar som dödsbodelägare

Du som delägare i ett dödsbo blir alltså i regel inte betalningsansvarig för de eventuella skulder som efterlämnas. Däremot finns det vissa undantag där dödsbodelägare faktiskt kan bli betalningsansvariga. För det första kan du som anhörig av egen vilja ta på dig betalningsansvaret för dödsboets eventuella skulder. Det är alltså inte något ansvar du behöver ta på dig, men det är alltså möjligt.

En ytterligare anledning till att du som dödsbodelägare kan riskera att bli personligt betalningsansvarig är om hanteringen av dödsboets tillgångar och skulder missköts. Detta kan exempelvis grunda sig i att någon av dödsbodelägarna gör någonting som försämrar dödsboets förmåga att betala skulderna.

Ännu ett exempel som kan leda till att någon av delägarna kan få ett personligt betalningsansvar, är om en eller flera personer tar del av tillgångarna innan eventuella skulder betalas.

Gemensamma skulder med en avliden person

Det finns visserligen vissa undantag där fördelningen av betalningsansvaret för eventuella skulder inte är lika tydliga. Ett sådant exempel är gemensamma lån med en avliden person. Det är vanligt förekommande att den avlidna personen har ett gemensamt lån med exempelvis en sambo eller partner.

Den efterlevande personen kommer att behöva vara fortsatt betalningsansvarig för sin andel av lånet. Det gemensamma lånet kan alltså inte i sin helhet skrivas över som en del av dödsboet. Det är vanligt att den avlidnes andel av lånet betalas av med hjälp av tillgångar från dödsboet. En ytterligare vanligt förekommande lösning är att den kvarlevande personen ansöker om att ta över hela lånet.

Hur fungerar avskrivning av skulder i dödsbo?

Om du är säker på att det inte kommer att finnas några möjligheter till att tillgångarna inte kommer att räcka till betala av dödsboets skulder, kan du istället för en bouppteckning genomföra en så kallad dödsboanmälan. En dödsboanmälan är en förenklad version av bouppteckningen och görs alltså när skulderna är större än tillgångarna och inget arv planeras att delas ut. Genom en dödsboanmälan finns det möjlighet att få de kvarvarande skulderna avskrivna.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan du som privatperson inte ärva skulder i ett dödsbo, trots att det finns vissa undantag. Skulderna i dödsboet betalas främst genom att använda dödsboets tillgångar och det är upp till de så kallade dödsbodelägarna att fördela tillgångarna om ingenting annat specificeras i ett testamente. När skulderna är utbetalda och tillgångarna är fördelade, kan dödsboet avvecklas.

Relaterade inlägg

Lösa lån i förtid – vad gäller?

Som låntagare har du enligt konsumentkreditlagen rätt att betala av och därmed säga upp ditt lån i förtid. Däremot är det viktigt att vara medveten om eventuella tillkommande kostnader som kan skilja sig åt beroende på vilken typ av lån du har. Läs mer som gäller vid uppsägning av ett lån i förtid.

Jonathan Flyxe
Jonathan Flyxe
Vad är skuldsanering och hur fungerar det?

Skuldsanering är en lösning hos Kronofogden som syftar till att underlätta för svårt skuldsatta personer att betala av sina skulder och därmed öka förutsättningarna att bli skuldfri inom en förutbestämd tidsram. Läs mer om skuldsanering här!

Martin Blohm
Martin Blohm
Så fungerar skulder hos Kronofogden

I den här texten svarar vi på vad en skuld hos kronofogden innebär, vad som kan hända och vad du kan göra för att förbättra situationen. Läs mer om hur det går till när ett ärende hos Kronofogden behandlas och tar upp hur du kan agera på bästa sätt vid en skuld hos Kronofogden.

Jonathan Flyxe
Jonathan Flyxe