Löptid för lån – Hur fungerar det?

Jonathan Flyxe
Jonathan Flyxe

Löptid är en benämning för den tidsperiod där du som låntagare förväntas betala tillbaka ett lån inom. Tidsspannet kan variera mellan några få månader och flera år. Detta är helt beroende på hur lånet ser ut och vad som tecknas i avtalet. Här förklarar vi mer kring vad löptid innebär och vad som kan vara bra att känna till som privatperson.

Vad är löptid?

Löptid är den tidsperiod du som låntagare har på dig att betala tillbaka ett lån. Begreppet kan även benämnas som återbetalningstid och är en viktig term att känna till för dig som låntagare. Lånets löptid är någonting som du som konsument behöver förhålla dig till för att undvika eventuella tillkommande avgifter relaterade till försenade inbetalningar.

Begreppet löptid används när det kommer till privatlån som har ett fast avtalat förfallodatum och därmed inte för låneformer där betalningen löper tillsvidare. Exempel på låneformer utan avtalad återbetalningstid kan vara kreditkort eller kontokrediter. Alla former av privatlån utöver de ovan nämnda har alltså någon form av avtalat tidsram för när lånet ska vara återbetalt.

Vad påverkar löptidens längd?

Hur lång löptiden är kan avgöras av olika faktorer och kan därmed variera i stor grad. Löptidens längd påverkas dock främst av lånebeloppets storlek. I de allra flesta fallen är löptiden kortare ju lägre beloppet är. Om beloppet är stort, avtalas alltså oftast en längre löptid. Det är relevant att förtydliga att det finns undantag där låneavtalen inte nödvändigtvis behöver följa dessa mönster. Generellt är alltså lånets storlek en avgörande faktor när det kommer till hur lång löptiden blir.

Förhandla om löptid

Vanligtvis specificeras löptiden i låneavtalet av kreditgivaren med grund i hur stort lånebeloppet är. Däremot finns det möjlighet att förhandla och anpassa den efter din ekonomiska situation. Vid en förhandling av denna typ är det en förutsättning att både kreditgivaren och du som låntagare kommer överens om en ny betalningsplan som passar båda parter.

Det kan finnas olika anledningar till att man som låntagare vill förhandla om lånets löptid och det är ofta beroende på hur din ekonomi ser ut i övrigt. Däremot finns några viktiga för- och nackdelar med både kortare och längre löptider som kan vara bara att känna till som låntagare.

En längre löptid innebär vanligtvis en lägre avgift vid varje enskilt betalningstillfälle. Detta då den totala kostnaden för lånet kan delas upp över längre tid. En sådan lösning kan vara fördelaktigt om du exempelvis vill hålla dina totala månadsutgifter låga. Nackdelen med en längre löptid blir dock att den totala kostnaden för lånet kan bli högre i och med räntekostnader som ska betalas ut under en längre tidsperiod.

När det kommer till lån med kortare löptid blir för- och nackdelarna omvända. Här förväntas du betala tillbaka en summa inom en kortare tidsram och kostnaden vid varje betalningstillfälle kan därmed bli hög. Fördelen med en kortare löptid blir dock att de totala kostnaderna för lånet kan bli lägre, då du endast betalar ränta under en kortare period.

Löptid bolån

När det kommer till bolån är lånesumman allt som oftast mycket hög. För att låntagaren över huvud taget ska ha möjlighet att betala av lånet, brukar löptiden därför vara särskilt lång. Med tanke på att bostaden även fungerar som säkerhet för lånet blir risken för långivaren mycket låg, vilket gör det möjligt att löptiden ofta är upp till 60 år

Om lånet är rörligt, finns möjlighet att lösa ditt lån i förtid, vilket alltså innebär att du betalar av den kvarvarande summan i ett eller olika skeden. På detta sätt kan du se till att bli av med de räntekostnaderna som upphör när lånet väl är återbetalt.

Sammanfattande punkter

  • Löptid är tidsperioden som en låntagare förväntas betala av sitt lån inom.
  • Lånebeloppet är ofta relaterat till löptidens längd.
  • Det finns både för- och nackdelar när det kommer längre och kortare löptid.
  • Det finns möjlighet att förhandla kring avbetalningsplanen.
  • Se över att kostnaden för lånet i relation till dina ekonomiska förutsättningar.
  • Jämför olika långivare för att hitta ett så förmånligt erbjudande som möjligt.

Relaterade inlägg

Vad är dröjsmålsränta och varför är det viktigt att känna till som privatperson?

Dröjsmålsränta syftar på den avgift som du som låntagare är skyldig att betala om du inte betalar av din skulder i tid. Här beskriver vi mer kring vad dröjsmålsränta är och vad det innebär för dig som privatperson. Läs mer!

Jonathan Flyxe
Jonathan Flyxe
Så fungerar skulder hos Kronofogden

I den här texten svarar vi på vad en skuld hos kronofogden innebär, vad som kan hända och vad du kan göra för att förbättra situationen. Läs mer om hur det går till när ett ärende hos Kronofogden behandlas och tar upp hur du kan agera på bästa sätt vid en skuld hos Kronofogden.

Jonathan Flyxe
Jonathan Flyxe
Vad är konsumentkreditlagen och hur fungerar den?

Konsumentkreditlagen (2010:1846) reglerar bestämmelser kring avtal av krediter mellan privatpersoner och företag. Här går vi igenom vad konsumentkreditlagen är och hur den kan gynna dig som privatperson.

Martin Blohm
Martin Blohm