Vad är KALP (“Kvar Att Leva På”)? Kalkyl och räkneexempel

Martin Blohm
Martin Blohm

KALP, eller "Kvar Att Leva På", är en ekonomisk kalkyl som ofta används av banker för att bedöma en persons förmåga att återbetala ett lån. I denna artikel kommer vi att titta närmare på hur KALP används, vilka faktorer som tas i beaktning och hur beräkningen genomförs.

KALP – Vad betyder det?

KALP står alltså för "Kvar Att Leva På" och visar på differensen mellan en persons inkomster och levnadskostnader. Kalkylen ger därmed en indikation på hur mycket en individ har kvar att leva på efter att ha täckt sina fasta utgifter samt avbetalningar av lån. Ett räkneexempel kommer att presenteras senare i texten för att förtydliga hur beräkningen kan gå till.

Med ett KALP-värde tillsammans med andra parametrar såsom din kreditvardighet kan långivarna enklare mäta din betalningsförmåga och använda som underlag vid beslut om lånet kan beviljas eller inte.

KALP och schablon – vad ska ingå i kalkylen?

Det finns ingen fastställd standard för exakt vad en KALP-kalkyl ska innehålla och banker använder varierande parametrar och metoder för att genomföra sina analyser. Vanligtvis inkluderar kalkylen både fasta inkomster och utgifter, samt andra eventuella ekonomiska åtaganden och tillgångar hos låntagaren.

Trots att det inte finns någon nationell standard för vad som ska ingå i en KALP-kalkyl, finns det alltså vissa grundläggande delar som inkluderas i beräkningen av i stort sett alla banker.

En av dessa komponenter är schablonkostnader, vilket grundar sig i genomsnittliga utgifter för landets hushåll. Schabloner är därför ofta en viktig del av KALP-kalkylen eftersom de ger en referenspunkt för att bedöma en persons levnadskostnader. Konsumentverket fastställer och uppdaterar regelbundet schabloner för olika utgiftskategorier baserat på data och forskning om levnadskostnader. Konsumentverkets schablonvärde är alltså vanligt att inkludera i KALP-kalkylen hos bankerna.

Utöver hushållens levnadskostnader vill långivarna försäkra sig om att du som låntagare har tillräckliga ekonomiska förutsättningar att klara av eventuella räntehöjningar. Därför utgår bankerna från kalkylräntan vid beräkning av räntekostnader. Denna räntesats är därmed högre än den befintliga räntekostnaden.

Kvar att leva på-kalkyl (KALP-kalkyl)

För att förtydliga hur KALP-kalkylen fungerar, låt oss titta följande exempel:

Inkomster per månad: 20 000 kr

Levnadskostnader per månad: 15 000 kr

KALP = Inkomster - Levnadskostnader = 20 000 kr - 15 000 kr = 5 000 kr

I detta exempel är alltså KALP-värdet 5 000 kr per månad. KALP-värdet kan därmed användas av banken för att lättare beräkna sannolikheten att du som låntagare har tillräckliga ekonomiska förutsättningar att betala av lånet.

Gör din egen KALP-kalkyl

Även om KALP-kalkylen främst används i samband med lån kan den också vara användbar för att göra budgetar och planera för framtida ekonomiska mål. Genom att ha en tydlig bild av ens KALP-värde kan du lättare fatta välgrundade beslut gällande din personliga ekonomi.

För att skapa din egen KALP-kalkyl behöver du först och främst samla information om dina inkomster och levnadskostnader. Det är viktigt att vara noggrann och inkludera alla utgifter för att få en realistisk bild av din ekonomiska situation. När du har samlat all nödvändig information kan du använda följande formel:

KALP = (Inkomster - Levnadskostnader) +/- (andra eventuella kostnader och tillgångar)

Ansök om lån till flera långivare samtidigt

Genom Klara Lån kan du ansöka om lån hos flera olika långivare samtidigt. Varje långivare genomför en individuell KALP-kalkyl baserad på din ekonomiska situation och erbjuder dig sedan ett lån baserat på detta. Genom att jämföra erbjudanden från olika långivare kan du fatta ett informerat beslut om vilket lånerbjudande som passar dig bäst.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är KALP en effektiv ekonomisk kalkyl som ger en indikation på en persons kvarvarande ekonomiska förutsättningar efter att ha täckt sina nödvändiga utgifter och skulder. Genom att förstå och använda KALP-kalkylen kan både du som låntagare och olika långivare fatta bättre beslut för om du i slutändan har möjlighet att betala av lånet.

Det är dock viktigt att komma ihåg att KALP-värdet ger en ungefärlig bild av din ekonomi och kan alltså skilja sig åt hel del beroende på vilka parametrar du inkluderar i din kalkyl.