Personuppgiftsavtal

1. Inledning

Detta personuppgiftsavtal gäller för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för Klara Låns låneförmedlingstjänst, ("Tjänsten") av Klara Lån Sverige AB, organisationsnummer 559011-1190 ("Klara Lån"). Detta personuppgiftsavtal beskriver den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för Tjänsten, ändamålen med behandlingen, vilka vi kan komma att dela dina personuppgifter med och dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter. Vi uppmanar dig att läsa detta personuppgiftsavtal noggrant innan du använder Tjänsten.

2. Viktiga begrepp

En Personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress men även uppgifter om IP-nummer och om ditt användarbeteende vid nyttjande av Tjänsten kan utgöra personuppgifter. Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, till exempel; insamling, analysering, registrering och lagring. Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ytterst ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

"Tillämplig dataskyddslagstiftning" betyder alla tvingande nationella och internationella lagar och regelverk om dataskydd som gäller vid var tid under detta personuppgiftsavtals avtalstid för parterna. Tillämplig dataskyddslagstiftning omfattar EU:s allmänna dataskyddsförordning (”GDPR”) som trädde i kraft den 25 maj 2018.

3. Insamling av personuppgifter

Klara Lån samlar in och behandlar följande personuppgifter:

När du använder Tjänsten kommer viss information att inhämtas, inklusive information om din användning av Tjänsten och teknisk data, vilket kan inkludera det URL genom vilket du får åtkomst till hemsidan, din IP-adress, unique device ID, information om nätverks- och datorprestanda, typ av webbläsare, språk och information om identifiering och operativsystem.

Vi kommer behandla informationen ovan för följande ändamål:

4. Samtycke

Genom att acceptera villkoren för Tjänsten samtycker du till att:

Du har möjlighet att återkalla ditt samtycke vilket kan göras skriftligt till Klara Lån.

5. Dina rättigheter

Du har rätt att få bekräftelse av Klara Lån om personuppgifter som rör dig behandlas och, om så är fallet tillgång till uppgifterna. Du har då rätt att få de personuppgifter som rör dig i ett digitalt format.

Du har även rätt att begära rättelse av felaktiga eller komplettering av ofullständiga personuppgifter.

Du har även rätt att få dina personuppgifter raderade om:

Du har rätt att invända mot behandling och/eller begära begränsning i behandling (dvs att Klara Lån endast får lagra personuppgifterna) om förutsättningar enligt tillämplig dataskyddslagstiftning finns.

Du utövar dina rättigheter genom att skicka ett meddelande till kundservice@klaralan.se.

Du har rätt att inge klagomål på Klara Låns hantering av personuppgifter till Datainspektionen.

6. Överföring av personuppgifter

7. Säkerhet och gallring av personuppgifter

Klara Lån följer aktivt Tillämplig dataskyddslagstiftning (”GDPR”) och alla personuppgifter skyddas i enlighet med detta. Information samlas, överförs och lagras på säkra servrar som är oåtkomliga för obehöriga personer och system.

Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla syftet med behandlingen. Dina personuppgifter gallras löpande när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

8. Legala förfrågningar och förebyggande av skada

Klara Lån kan använda, lagra, utlämna och dela din information som svar på legala förfrågningar (som till exempel husrannsakan, domstolsbeslut, stämning eller liknande), eller när det är nödvändigt för att upptäcka och förhindra kriminell aktivitet. Detta gör vi för att vi ska kunna skydda oss själva, dig och andra användare. Det kan innebära att lagringen sker som en del i en undersökning om vi tror att så krävs enligt tillämplig lag. Information som vi erhåller om dig när du använder Tjänsten, kan användas och lagras under en längre tid än vad som krävs för övriga ändamål när informationen är föremål för legal förfrågan, skyldighet enligt lag, myndighetsutredning eller utredningar rörande möjliga brott mot våra användarvillkor eller policyer, eller annars för att förebygga skada.

9. Cookies

Cookies är små textfiler som sparas på din dator eller enhet. Detta sker via din webbläsare när du besöker vår webbplats. När du besöker vår webbplats igen gör cookien att webbplatsen känner igen din webbläsare.

Vi använder oss av cookies för att kunna förbättra användarupplevelsen och kontrollera kvaliteten på vår tjänst. Informationen vi samlar in använder vi oss dessutom av för att analysera trafiken på vår webbplats. Vi kan även komma att använda tredjepartscookies, vilket innebär att en tredje part kan placera cookies i din enhet.

Det är möjligt att ändra inställningarna i din webbläsare så att cookies blockeras, inklusive cookies som är kopplade till vår tjänst. Om man blockerar cookies kan dock Klara Låns tjänst sluta att fungera.

10. Ändringar i personuppgiftsavtalet

Personuppgiftsavtal kan komma att ändras för att efterfölja tillämplig dataskyddslagstiftning.

Om vi gör ändringar i detta personuppgiftsavtal kommer vi att meddela dig genom att publicera den uppdaterade versionen här och i de fall det krävs kommer vi på nytt be om ditt samtycke.

11. Lagval och tvistlösningar

Behandling av dina personuppgifter enligt detta personuppgiftsavtal och din användning av Tjänsten regleras av svensk lag. Tvist ska lösas av svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans, om inte annat följer av tvingande lag.

12. Person i politiskt utsatt ställning (PEP)

Genom att acceptera villkoren för Tjänsten bekräftar du att du ej är en politiskt utsatt person (PEP). Du bekräftar att varken du eller någon närstående har eller har haft en viktig offentlig funktion i ett land eller en funktion i ledningen i internationell organisation.

13. Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Klara Lån är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för Tjänsten. För att utöva rättigheterna enligt ovan eller om du har frågor om vår behandling, vänligen kontakta oss på kundservice@klaralan.se.